Επικοινωνία

Η ευχή ‘Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου’ για ιερείς και διακόνους στην Ι.Μ.Πάφου

22 Απρ 2024

Στην προσπάθεια της ιεράς μητροπόλεως Πάφου, να προβάλει τους τοπικούς Αγίους της στους πιστούς και να γίνουν γνωστοί ως πρότυπα ώστε να τους ακολουθούμε αλλά και για να ζητούν οι πιστοί τις μεσιτείες τους, συμπεριλάβαμε στην ευχή ‘Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου’, τους σημαντικότερους Αγίους που είτε έζησαν ή πέρασαν από την μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου.

† ο Πάφου Τυχικός

Η ευχή ‘Σώσον, ο Θεός, τον λαόν σου’
όπως αναγινώσκεται από τους ιερείς και διακόνους
στην ιερά μητροπολιτική περιφέρεια Πάφου

“Σῶσον, ὁ Θεός, τὸν λαόν σου, καὶ εὐλόγησον τὴν κληρονομίαν σου· ἐπίσκεψαι τὸν κόσμον σου ἐν ἐλέει καὶ οἰτιρμοῖς· ὕψωσον κέρας χριστιανῶν ὀρθοδόξων, καὶ κατάπεμψον ἐφ ἡμᾶς τὰ ἐλέη σου τὰ πλούσια· πρεσβείαις τῆς παναχράντου, Δεσποίνης ἡμῶν, Θεοτόκου καὶ ἀειπαρθένου Μαρίας· δυνάμει τοῦ τιμίου καὶ ζωοποιοῦ Σταυροῦ· προστασίαις τῶν τιμίων ἐπουρανίων δυνάμεων Ἀσωμάτων· ἱκεσίαις τοῦ τιμίου, ἐνδόξου, προφήτου προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ Ἰωάννου· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ πανευφήμων Ἀποστόλων· του ἁγίου ἐνδόξου πανευφήμου ἀποστόλου Βαρνάβα· τῶν ἁγίων ἐνδόξων Ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου τῶν πρωτοκορυφαίων, Ἀνδρέου τοῦ πρωτοκλήτου, Φιλίππου, Τίμωνος, Μνάσωνος, Ἡρακλειδίου, Ρώδονος καὶ Τυχικού· τῶν ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καὶ ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης· τῶν ἐν ἁγίοις πατέρων ἡμῶν μεγάλων ἱεραρχών καὶ οἰκουμενικῶν διδασκάλων Βασιλείου τοῦ Μεγάλου, Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου καὶ Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου, Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου, Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας· Νικολάου τοῦ ἐν Μύροις, Σπυρίδωνος ἐπισκόπου Τριμυθοῦντος, Ἐπιφανίου Κύπρου, Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Νεκταρίου Πενταπόλεως, Παναρέτου, Φιλαγρίου καὶ Μακαρίου ἐπισκόπων Πάφου, Νίκωνος, Ἀρίστωνος, Ἀρκαδίου καὶ Προεχίου ἐπισκόπων Ἀρσινόης, Δημητριανού ἐπισκόπου Χύτρων καὶ Καλανδίωνος τοῦ ἐν Ἀρόδαις τῶν θαυματουργῶν· τοῦ ἁγίου ἐνδόξου Πρωτομάρτυρος καὶ Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου, τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγαλομαρτύρων Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου, Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου, Θεοδώρου τοῦ Τήρωνος καὶ τοῦ Στρατηλάτου, Τρύφωνος, Μάμαντος, Εὐψυχίου, Ρηγίνου καὶ Ὀρέστου, Σῲζοντος τοῦ ἐν Ἀσπρογιᾷ καὶ Μηνά τῶν θαυματουργῶν· τῶν ἁγίων ἐνδόξων νεοφανῶν μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου καὶ Εἰρήνης καὶ Ἐφραίμ τοῦ θαυματουργοῦ, τῶν ἁγίων ἐνδόξων μεγάλων μαρτύρων γυναικῶν Θέκλης, Βαρβάρας, Παρασκευής, Εἰρήνης, Αἰκατερίνης, Κυριακής καὶ Μαρίνης· τῶν ἱερομαρτύρων Χαραλάμπους καὶ Ελευθερίου καὶ Νικολάου τοῦ Ντβάλι τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ καλλινίκων Μαρτύρων· τῶν ἁγίων ἐνδόξων καὶ ἰαματικών Ἀναργύρων Κοσμᾶ καὶ Δαμιανοῦ, Κύρου καὶ Ἰωάννου, Παντελεήμονος καὶ Ἑρμολάου, Φωτίου καὶ Ἀνηκίτου, Ζηναΐδος καὶ Φιλονίλλης καὶ Λουκά Κριμαίας, τῶν ὁσίων καὶ θεοφόρων πατέρων ἡμῶν, Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Νεοφύτου τοῦ ἐγκλείστου, Θεοσεβίου τοῦ Ἀρσινοΐτου· Ἱλαρίωνος τοῦ Μεγάλου, Κωνσταντίας τῆς ἐν Πάφω, Βρυαίνης ἐν Μανδριοίς, Κενδέα, Ὀνησιφόρου τοῦ ἐν Ἀναρίτα, Βαρνάβα τοῦ ἐν Βάση, Κασσιανού ἐν Ἀλέκτορι καὶ Κόνωνος τοῦ ἐν Ἀκάμαντι, Ἀθανασίου, Παϊσίου, Πορφυρίου, Ἰωσὴφ καὶ Ἐφραίμ τῶν ἐν Ἄθω καὶ Ἰακώβου ἐν Εὐβοία τῶν θαυματουργῶν· τοῦ ἁγίου (τοῦ ναοῦ), τῶν ἁγίων καὶ δικαίων θεοπατόρων Ἰωακείμ καὶ Ἄννης· τοῦ ἁγίου (τῆς ἡμέρας) οὗ καὶ τὴν μνήμην ἐπιτελοῦμεν καὶ πάντων σου τῶν Ἁγίων· ἱκετεύομέν σε μόνε πολυέλεε Κύριε, ἐπάκουσον ἡμῶν τῶν ἁμαρτωλῶν δεομένων σου καὶ ἐλέησον ἡμᾶς.”

Δείτε περισσότερα στην σχετική σελίδα με την Λειτουργική τάξη των ιερών ακολουθιών.