Επικοινωνία

Βιογραφικό Πάφου Τυχικού

Ἡ Α.Π. ὁ Μητροπολίτης Πάφου
Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος
Ἀρσινόης καὶ Ρωμαίων
κ.κ. Τυχικός

Ὁ Πανιερώτατος Μητροπολίτης Πάφου Ὑπέρτιμος καὶ Ἔξαρχος Ἀρσινόης καὶ Ρωμαίων κ.κ. Τυχικὸς ἐγεννήθη τὴν 8ην Δεκεμβρίου 1981 (ἡμέραν μνήμης τοῦ Ἀποστόλου Τυχικοῦ) εἰς τὰ Μέσανα τῆς Πάφου.

Ἐφοίτησεν εἰς τὴν Ἱερατικὴν Σχολὴν «Ἀπόστολος Βαρνάβας» εἰς τὴν Λευκωσίαν, ὅπου συνεπλήρωσε καὶ τοὺς δύο κύκλους σπουδῶν, κατώτερον τρία ἔτη καὶ ἀνώτερον δίο ἔτη (1999-2004). Μετὰ τὴν ἀποφοίτησίν του, διέμεινε δι’ ἕν ἔτος εἰς τὴν Μητρόπολιν Πάφου πλησίον τοῦ μακαριστοῦ Μητροπολίτου Πάφου καὶ μετέπειτα Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Β΄ καὶ προητοιμάσθη διὰ τὴν εἰσαγωγήν του εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολήν. Τὸ 2005 εἰσήχθη εἰς τὴν Θεολογικὴν Σχολὴν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Τμῆμα Ποιμαντικῆς καὶ Κοινωνικῆς Θεολογίας –  ἀπὸ τὸ ὁποῖον ἀπεφοίτησεν τὸ 2009.

Εἰς τὸ τέλος τοῦ τρίτου ἔτους σπουδῶν του, τὴν 2αν Αὐγούστου 2008 ἔλαβε τὸν πρῶτον βαθμὸν τῆς ἱερωσύνης, αὐτὸν τοῦ Διακόνου ὑπὸ τοῦ τότε Μητροπολίτου Πάφου καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου. Ὡς διάκονος ὑπηρέτησεν εἰς μέν τὴν Θεσσαλονίκην εἰς τὸν Ναὸν τῆς Παναγίας Δεξιᾶς εἰς δέ τήν Πάφο ὡς ἀρχιδιάκονος τοῦ τότε Μητροπολίτου Πάφου καὶ νῦν Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ.κ. Γεωργίου ὑπὸ τοῦ ὁποίου στίς 20 Φεβρουαρίου 2010 ἐχειροτονήθη εἰς πρεσβύτερον καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πάφου.

Τὸ 2012 μετέβη εἰς τὸ Λονδῖνον καὶ Μπρίστολ τῆς Ἀγγλίας διὰ μεταπτυχιακὰς σπουδὰς καὶ ἐκμάθησιν τῆς Ἀγγλικῆς γλώσσης. Συγχρόνως ὑπηρέτησεν ὡς ἱερατικὸς προϊστάμενος εἰς τὴν Ἑλληνορθόδοξον κοινότητα, εἰς τὸν ἱερὸν ναὸν τοῦ Ἀποστόλου Ἀνδρέου τοῦ Weston Super Mare.

Τὸν Σεπτέμβριον τοῦ 2014 ἐπέστρεψεν εἰς τὰ καθήκοντά του εἰς τὴν Ἱερὰν Μητρόπολιν Πάφου καὶ τὸν ἴδιον μῆνα ἐνεγράφη ὡς μεταπτυχιακὸς φοιτητὴς εἰς τὸ Πανεπιστήμιον «Νεάπολις Πάφου» πρῶτα εἰς τὸ τμῆμα Θεολογίας καί έπειτα εἰς τό τμῆμα Ἱστορίας, ὅπου ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν ἀπέκτησεν μὲ ἄριστα δύο μεταπτυχιακοὺς τίτλους· Θεολογίας καὶ Ἱστορίας καθὼς καὶ Διδακτορικὸν τίτλον εἰς τὴν Θεολογίαν ἐκπονῶν διατριβὴν μὲ θέμα: «Ἡ τιμὴ τῶν τοπικῶν Ἁγίων εἰς τὴν ἐκκλησιαστικὴν περιφέρειαν τῆς Πάφου (ἱστορικὴ προσέγγισις)».

Ἐδίδαξεν ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν κατηχητικὰ εἰς διάφορα Δημοτικὰ καὶ Γυμνάσια τῆς πόλεως καὶ ἐπαρχίας Πάφου. Ἠσχολήθη γενικῶς εἰς τὴν Μητρόπολιν Πάφου μὲ τοὺς νέους, συντήρησιν καὶ ἀνέγερσιν ναῶν, ὁμιλίας, κηρύγματα, καταγραφὰς ναῶν, εἰκόνων, κειμηλίων, λειτουργίαν ἱστοσελίδος τῆς Μητροπόλεως Πάφου κ.α.

Ἔχει ἐκδώσει ἱστορικοθεολογικοῦ περιεχομένου βιβλία, ἔχει παρουσιάσει καὶ δημοσιεύσει μελέτες καὶ ἄρθρα εἰς διάφορα ἐπιστημονικὰ συνέδρια. Ἀσχολεῖται γενικῶς μὲ μαθήματα Βυζαντινῆς καὶ Ἐκκλησιαστικῆς Ἱστορίας, Ἁγιολογίας κυρίως τῆς μητροπολιτικῆς ἐπαρχίας Πάφου.

Τὴν 19ην Φεβρουαρίου 2023 ἐξελέγη κατὰ μεγάλῃ πλειοψηφίαν εἰς τὸ τριπρόσωπον ἐνω την 23ην τοῦ αὐτοῦ μηνὸς ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Μητροπολίτης Πάφου. Ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον τὴν 12ην Μαρτίου 2023 (Κυριακὴν Β΄ νηστειῶν) καὶ ἐνεθρονίσθη αὐθημερόν.

Ὀνομαστικὴ ἑορτὴ 8 Δεκεμβρίου. 

Φήμη Πανιερωτάτου Επισκόπου Πάφου κ.κ. Τυχικού
σε μουσικό κείμενο βυζαντινής σημειογραφίας

Τυχικοῦ τοῦ Πανιερωτάτου καὶ Θεοπροβλήτου Μητροπολίτου
τῆς Ἀγιωτάτης Μητροπόλεως Πάφου,
Ὑπερτίμου καὶ Ἐξάρχου Ἀρσινόης καὶ Ρωμαίων,
Πατρός ἡμῶν καὶ Ποιμένος,
πολλὰ τὰ ἒτη.

Εξώφυλλα βιβλίων – εργασιών που συνέγραψε ο Πανιερώτατος