Επικοινωνία

Γραφείο κατά των Αιρέσεων

«καὶ οὐ θαυμαστόν· αὐτὸς γὰρ ὁ σατανᾶς μετασχηματίζεται εἰς ἄγγελον φωτός» (Β’ Κορ. ια΄ 14). 

Στα πονηρά και έσχατα χρόνια που ζούμε, και επειδή κατά τον Απόστολο Παύλο και όλους τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας, ο Διάβολος μεταμορφώνεται και σε άγγελο φωτός, μερίμνης της Α.Π. του Μητροπολίτη Πάφου κ.κ.Τυχικού ιδρύθηκε και λειτουργεί το Γραφείο κατά των αιρέσεων.

Ο Μητροπολίτης Πάφου, με τους επιστημονικούς συνεργάτες του, έχουν ως βασικό έργο της Μητροπόλεως Πάφου, την ποιμαντική αντιμετώπιση παλαιότερων και σύγχρονων μας αιρέσεων για ενημέρωση, επαγρύπνηση και πνευματική προστασία του ποιμνίου της.

Διαβάστε τα άρθρα του γραφείου μας
και σχετικό υλικό

Ὁ τῆς ὀρθοδοξίας ὕμνος τοῦ Ἰωσὴφ Βρυεννίου (+1431)
Ἦχος γ’. Αὐτόμελον.

Οὐκ ἀπαρνησόμεθά σε φίλη ὀρθοδοξία,
οὐ ψευσόμεθά σου, πατροπαράδοτον σέβας,
ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, ἐν σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα,
εἰ δὲ καὶ καλέσει καιρός,
καὶ μυριάκις ὑπέρ σοῦ τεθνηξόμεθα.