Επικοινωνία

Τίτλοι και Προσφωνήσεις

1. Ὁ Οἰκουμενικός Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως προσφωνεῖται «Παναγιώτατος». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. σημειοῦμεν: «Πρός τήν Α.Θ.Π. τόν Οἰκουμενικόν Πατριάρχην Κωνσταντινουπόλεως κ.κ. Βαρθολομαῖον…».

2. Ὅλοι οἱ Προκαθήμενοι τῶν Αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν (Πατριάρχαι ἤ Ἀρχιεπίσκοποι) προσφωνοῦνται «Μακαριώτατοι». Εἰς ἐπιστολάς κλπ. διά μέν τούς Πατριάρχας Ἀλεξανδρείας, Ἀντιοχείας καί Ἱεροσολύμων σημειοῦμεν: «Πρός τήν Α.Θ.Μ. τόν Πατριάρχην …», διά δέ τούς λοιπούς Πατριάρχας καί Ἀρχιεπισκόπους: «Πρός τήν A.M. τόν Πατριάρχην (ἤ Ἀρχιεπίσκοπον) …».

3. Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φιλλανδίας καί ὁ Μητροπολίτης Ἐσθονίας (Ἀρχηγοί αὐτονόμων Ἐκκλησιῶν) προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι».

4. Οἱ Ἀρχιεπίσκοποι (οὐχί Ἀρχηγοί αὐτοκεφάλων Ἐκκλησιῶν) καί oἱ Μητροπολῖται προσφωνοῦνται «Σεβασμιώτατοι». Εἰδικῶς, ὁ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης ἐν τῇ Περιφερείᾳ αὐτοῦ «Παναγιώτατος».

5. Οἱ Μητροπολῖται τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου προσφωνοῦνται «Πανιερώτατοι», ἀλλά καί «Σεβασμιώτατοι».

6. Οἱ Ἐπίσκοποι καί oἱ Χωρεπίσκοποι γενικῶς «Θεοφιλέστατοι».

7. Οἱ Ἡγούμενοι καί οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἀρχιμανδρῖται «Πανοσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Πανοσιώτατοι».

8. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερομόναχοι καί Μοναχοί «Ὁσιολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Ὁσιώτατοι».

9. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Ἱερεῖς «Αἰδεσιμολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Αἰδεσιμώτατοι».

10. Οἱ λόγιοι (πτυχιοῦχοι) Διάκονοι «Ἱερολογιώτατοι». Οἱ λοιποί ἁπλῶς «Εὐλαβέστατοι».