Επικοινωνία

Απόστολος Τυχικός

8 Δεκεμβρίου

Στίχοι – Νικοδήμου Αγιορείτου
Μη τον τυχόντα Τυχικόν τούτον νόει,
Ούτος γαρ εις πέφυκε των Αποτόλων.

Oύτος ο Τυχικός κατήγετο εκ της Εφέσου της Ασίας, μνημονευόμενος εις τας Πράξεις (κ 4) μεταξύ των συνοδών του Αποστόλου Παύλου από Μακεδονίας εις Ασίαν, κατά το τέλος της τρίτης περιοδείας αυτού. Υπό του Αποστόλου Παύλου χαρακτηρίζεται ως «αδελφός αγαπητός και πιστός διάκονος και συνδούλος εν Κυρίω» (Κολοσσαείς δ 7. Εφεσίους στ 21). Ο Τυχικός ανέλαβεν όπως μεταφέρει την προς Κολοσσαείς Επιστολήν και ενημερώσει τους παραλήπτας αυτής, καθώς και τους παραλήπτας της προς Εφεσίους Επιστολής, αναφορικώς προς την κατάστασιν και την δράσιν του Παύλου, όστις ετέλει δέσμιος εν Ρώμη. Εις την Β πρός Τιμόθεον Επιστολήν (δ 12) αναγινώσκομεν ότι ο Τυχικός απεστάλει εις Έφεσον, εις δε την προς Τίτον Επιστολήν (γ 12) αναγγέλλεται νέα αποστολή αυτού προς τον Τίτον, Επίσκοπον Κρήτης.

Εις τον Βίον του αγίου Αυξιβίου αναφέρεται ότι, όταν επληροφορήθη ο Απόστολος Παύλος υπό του Μάρκου «ότι εξήλθε Βαρνάβας τον ανθρώπινον βίον και ουδείς εστί των αποστόλων εις Κύπρον του διδάσκειν και ευαγγελίζεσθαι τον Χριστόν, απέστειλεν Επαφράν και Τυχικόν και τίνας άλλους εις Κύπρον προς Ηρακλείδην τον Αρχιεπίσκοπον της νήσου, γράψας αυτώ ίνα τον μεν Επαφράν καταστήσει Επίσκοπον εν Πάφω, Τυχικόν εν Νεαπόλει». Εκπληρώσας ο Τυχικός τον ευαγγελισμόν της Κύπρου, επανήλθεν πλησίον του Αποστόλου Παύλου μέχρι του μαρτυρικού θανάτου αυτού. Ακολούθως εγένετο, μετά τον απόστολον Σωσθένην, δεύτερος Επίσκοπός της Κολοφώνος της Ιωνίας.

Ο σημερινός ναός

Εις το χωρίον Μέσανα της Πάφου τιμάται ο Απόστολος Τυχικός από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως αναφέρουν οι Κύπριοι χρονογράφοι: «Τυχικός εις την Πάφον». Ο σημερινός ναός, αφιερωμένος εις τον Απόστολον Τυχικόν, ανηγέρθηκε επί των Θεμελίων Παλαιοτέρου μικρότερου ναού (μετά από υπόδειξη του αγίου με θαυμαστό τρόπο ως κατάλληλου τόπου). Ανηγέρθηκε μεταξύ των ετών 1908 – 1910 και εγκαινιάσθηκε στις 5 Νοεμβρίου το 1944 επί Μητροπολίτου Πάφου Λεοντείου Γ . Η ανέγερση του ναού είναι κατασκευή μαστόρων από το Καϊμακλή και τα ξυλόγλυπτα από τον άγιο Δομέτιο Λευκωσίας. Οι πέτρες για το κτίσιμο μεταφέρθηκαν από την τοποθεσία Βαΐλης των Κελοκεδάρων.Η ανέγερση έγινε επί ιερατεύοντως του πατρός Ζαχαρίου, ενώ διακόνησαν την εκκλησία κατά σειρά οι ιερείς: Χριστόδουλος, Αργυρός, Περικλής, Ξενοφών, Χριστόδουλος Αντώνιος και από το 1976 μέχρι σήμερα ο πατήρ Μιχαήλ. Μεγάλη ήταν και η συμβολή του μακαριστού Κωστή Παναγή που περισσότερο από 60 χρόνια διακόνησε την εκκλησία υπό την θέση του επιτρόπου και ψάλτου.

Απολυτίκιον – Χαραλάμπους Παπαδοπούλλου
Ήχος α . Του λίθου σφραγισθέντος

Του Παύλου μαθητής και ακόλουθος υπάρχων, τον καλόν αγώνα της πίστεως χαίρων ηγωνίσω, υψών αληθείας τον πυρσόν, και έθνεσι παρέχων φωτισμόν. Δία τούτο, πανσεβάσμιε Τυχικέ, τιμώντες σε νυν βοώμεν? Χαίρε, Χριστού ω σκεύος εκλεκτόν. Χαίρε, Θεού απόστολε, ω και πρέσβεβε δωρήσασθαι, πάσι την λύτρωσιν.

Δείτε την ακολουθία του αγίου Αποστόλου Τυχικού από τα Κύπρια Μηναία
ή την ακολουθία του αγίου Αποστόλου Τυχικού από φυλλάδα του 1912

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό του Αποστόλου Τυχικού