Επικοινωνία

Αγία Άννα

9 Δεκεμβρίου

Η Αγία Άννα η μητέρα της Θεοτόκου και Αειπαρθένου Μαρίας τιμάται ιδιαιτέρως στην κοινότητα Αλέκτορα, όπου και ο ναός του προσφυγικού χωριού είναι αφιερωμένος σ’ αυτήν.

Ο ναός γιορτάζει στις 9 Δεκεμβρίου που είναι η σύλληψη της Θεοτόκου από την Αγία Άννα.

Απολυτίκιον
Ήχος δ’

Σήμερον τῆς ἀτεκνίας δεσμὰ διαλύονται· τοῦ Ἰωακεὶμ γὰρ καὶ τῆς Ἄννης εἰσακούων Θεός, παρ’ ἐλπίδα τεκεῖν αὐτοὺς σαφῶς, ὑπισχνεῖται θεόπαιδα, ἐξ ἧς αὐτός ἐτέχθη ὁ ἀπερίγραπτος, βροτὸς γεγονώς, δι’ Ἀγγέλου κελεύσας βοῆσαι αὐτῇ. Χαῖρε Κεχαριτωμένη, ὁ Κύριος μετὰ σοῦ.

Δείτε επίσης τον Ιε­ρό Να­ό της Α­γί­ας Άν­νης στον Αλέκτορα