Επικοινωνία

Άγιος Εφραίμ
Νέας Μάκρης

5 Μαΐου
3 Ιανουαρίου

Προς τιμή του νεοφανή αγίου Εφραίμ της Νέας Μάκρης, που μαρτύρησε τον 15ον αιώνα, αλλά έμεινε αφανής, μέχρι πρόσφατα, ανεγέρθηκε μεγαλοπρεπής ναός στην κοινότητα του αγίου Αμβροσίου.

Τιμάται η μνήμη του, δύο φορές το χρόνο: Στις 5 Μαΐου, ημέρα του μαρτυρίου του, και στις 3 Ιανουαρίου, ημέρα ευρέσεως των ιερών λειψάνων του.

Απολυτίκιον
Ήχος α’. Της ερήμου πολίτης

Εν όρει των Αμώμων ώσπερ ήλιος έλαμψας, και μαρτυρικώς, θεοφόρε, προς Θεόν εξεδήμησας, βαρβάρων υποστάς επιδρομάς, Εφραίμ Μεγαλομάρτυς του Χριστού, δια τούτο αναβλύζεις χάριν αεί, τοις ευλαβώς βοώσι σοι, δόξα τω δεδωκότι σοι ισχύν, δόξα τω σε θαυμαστώσαντι, δόξα τω ενεργούντι διά σου, πάσιν ιάματα.

Δείτε επίσης: