Επικοινωνία

Άγιος Ευψύχιος

9 Απριλίου
Δευτέρα Διακαινησίμου

Ο Άγιος Ευψύχιος τιμάται στην κοινότητα Πωμού της Μητροπόλεώς μας.

Έζησε και μαρτύρησε στην Καππαδοκία της Μικράς Ασίας την εποχή του Ιουλιανού του Παραβάτη. Συγκαταλέγεται μεταξύ των έγγαμων αγίων της Εκκλησίας μας.

Ο ένθερμός του ζήλος για την χριστιανική πίστη τον οδήγησε ώστε, με επικεφαλής τον ίδιο, να γκρεμίσουν έναν ειδωλολατρικό ναό της Τύχης. Η πράξη του αυτή τον οδήγησε στο μαρτύριο δια ξίφους.

Τιμάται η μνήμη του στις 9 Απριλίου, εκτός αν συμπέσει η μνήμη του μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστήν, οπότε μεταφέρεται ο εορτασμός τη Δευτέρα της Διακαινησίμου (του Πάσχα).

Απολυτίκιον.
Ήχος πλ. α’. Τον συνάναρχον Λόγον

Τον ναόν των ειδώλων κρημνίσας ήθλησας, ευψύχως μάρτυς γενναίε, Καππαδοκίας βλαστέ, και την κάραν απετμήθης τηναγίαν σου, κράζων∙ αγάπης αληθούς, τις χωρίσει με Χριστού, Ευψύχιε αθλοφόρε∙ διό τιμώντές σε πόθω, τας σας λιτάς απεκδεχόμεθα.