Επικοινωνία

Άγιος Δημητριανός
επίσκοπος Κυθρέας

6 Νοεμβρίου

Τιμάται ο άγιος Δημητριανός, επίσκοπος Χύτρων της Κύπρου, στην ομώνυμη κοινότητα Άγιος Δημητριανός της περιοχής Αρσινόης. Από το χωριό αυτό πέρασε ο άγιος και σώζεται και σπήλαιο στο οποίο έμεινε για ένα μικρό χρονικό διάστημα. Η μνήμη του Αγίου Δημητριανού εορτάζεται από την Εκκλησία μας στις 6 Νοεμβρίου.


Απολυτίκιον
Ήχος δ’

Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλον ανέδειξέ σε τη ποίμνη σου η των πραγμάτων αλήθεια. Δια τούτο εκτήσω τη ταπεινώσει τα υψηλά, τη πτωχεία τα πλούσια. Πάτερ ιεράρχα Δημητριανέ, πρέσβευε Χριστώ τω Θεώ σωθήναι τας ψυχάς ημών.

Έτερον Χρήστου Λογγίνου
Ήχος δ’

Της Κυθρέας το κλέος και Κυπρίων αγλάϊ­σμα, Αρχιερέων υπήρχεςκανών και εδραίωμα, Δημητριανέ, πατήρ ημών, ταις ευχαίς σου ημάς στήριξον, ειρήνην τη πολιτεία σου δώρησαι, και ταις ψυχαίς ημών το μέγα έλεος.

Δείτε την ακολουθία του αγίου Δημητριανού

Δείτε επίσης τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητριανού στον Άγιο Δημητριανό