Επικοινωνία

Βιογραφικό Αρχιεπισκόπου κ.κ.Γεωργίου

(πρώην Πάφου Γεώργιος)

Ἀρχιεπίσκοπος
ἡ Α.Μ. ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου
κ. κ. Γεώργιος

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου κ. κ. Γεώργιος ἐγεννήθη εἰς τὴν Ἀθηαίνου τὴν 25ην Μαΐου 1949. Τὸ 1967 ἀπεφοίτησε τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου. Ὡς ὑπότροφος τοῦ Ι.Κ.Υ. ἐσπούδασε Χημείαν εἰς τὸ Πανεπιστήμιον Ἀθηνῶν (1968 -1972). Εἰς τὸ ἴδιον Πανεπιστήμιον ἐσπούδασε καὶ Θεολογίαν κατὰ τὰ ἔτη 1976 -1980. Μετεξεπαιδεύθη εἰς τὴν Ἀγγλίαν εἰς τὴν Χημείαν καὶ εἰς τὴν Θεολογίαν.

Τὴν 23ην Δεκεμβρίου 1984 ἐχειροτονήθη Διάκονος ὑπὸ τοῦ Χωρεπισκόπου Σαλαμῖνος Βαρνάβα καὶ τὴν 17ην Μαρτίου 1985 ἐχειροτονήθη Πρεσβύτερος καὶ προεχειρίσθη εἰς Ἀρχιμανδρίτην ὑπὸ τοῦ μακαριστοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου Χρυσοστόμου Α΄. Τὸ 1994 ἀνέλαβε καθήκοντα Γραμματέως τῆς Ἱερᾶς Συνόδου. Παραλλήλως πρὸς τὰ ὡς ἄνω καθήκοντά του εἰργάσθη καὶ ὡς καθηγητὴς τῆς Χημείας εἰς Σχολὰς Μέσης Ἐκπαιδεύσεως. Τὸ 1993 προήχθη εἰς Βοηθὸν Διευθυντήν.

Ἐξ ἀφορμῆς τῆς συλλήψεως καὶ κακοποιήσεώς του ὑπὸ τῶν τουρκικῶν στρατευμάτων κατὰ τὴν διάρκειαν ἀντικατοχικῆς ἐκδηλώσεως, τὸ 1989, κατέθεσε προσφυγὴν ἐναντίον τῆς Τουρκίας εἰς τὴν Ἐπιτροπὴν Ἀνθρωπίνων Δικαιωμάτων τοῦ Συμβουλίου τῆς Εὐρώπης. Τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης, διὰ τῆς ὑπ’ ἀριθμὸν 507/3.2.94 ἀποφάσεώς του, κατεδίκασε, διὰ πρώτην φοράν, τὴν Τουρκίαν διὰ καταπάτησιν τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἰς τὴν Κύπρον καὶ τῆς ἐπέβαλε χρηματικὸν πρόστιμον.

Τὴν 24ην Ἀπριλίου 1996 ἐξελέγη ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου Χωρεπίσκοπος Ἀρσινόης καὶ τὴν 26ην Μαΐου 1996 ἐχειροτονήθη εἰς Ἐπίσκοπον. Τὴν 29ην Δεκεμβρίου 2006 ἐξελέγη παμψηφεὶ ὑπὸ τῆς πρὸς τοῦτο συνελθούσης ἐκλογικῆς συνελεύσεως Μητροπολίτης Πάφου καὶ τὴν ἑπομένην ἐγκαθιδρύθη εἰς τὴν ἕδραν αὐτοῦ. Ἐξεπροσώπησεν πολλάκις τὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου εἰς τὰς Πανορθοδόξους Διασκέψεις καὶ εἰς τὸν Διάλογον μὲ τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς. Εἶναι ἐπίσης πρόεδρος τῶν ἐπιτρόπων Βιοηθικῆς καὶ Παιδείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου.

Τὴν 7ην Νοεμβρίου 2022, μετὰ τὴν ἐκδημίαν τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κυροῦ Χρυσοστόμου Β΄, ἀνέλαβεν τοποτηρητὴς τοῦ Ἀρχιεπισκοπικοῦ θρόνου. Τὴν 24ην Δεκεμβρίου 2022 ἐξελέγη Ἀρχιεπίσκοπος Νέας Ἰουστινιανῆς καὶ πάσης Κύπρου ὑπὸ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Κύπρου, προκριθεὶς ὑπ’ αὐτῆς ἐκ τοῦ τριπροσώπου τὸ ὁποῖον ἐξέλεξεν ὁ λαός.

Ἡ ἐνθρόνισις Αὐτοῦ ἐγένετο τὴν Κυριακήν, 8ην Ἰανουαρίου 2023, ἐν τῷ καθεδρικῷ ἱερῷ ναῷ Ἀποστόλου Βαρνάβα Λευκωσίας.

Ὀνομαστικὴ ἑορτή: 23 Ἀπριλίου